image banner
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII; CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY; CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU, LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 05/01/2023 Đảng ủy Phường 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy; các Chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Kim Loan - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Võ Thành Sĩ - PBT Thường trực Đảng ủy, CT. HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chinh - PBT Đảng ủy, CT. UBND phường; đồng chí Bùi Thị Lê - UVBTV, CT. UBMTTQVN phường ; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Các đồng chí Trưởng, Phó Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể phường; Các đồng chí Chi ủy các Chi bộ trực thuộc; các đ/c Khu phố trưởng, phó các Khu phố; các đồng chí Trưởng Ban CTMT 06 khu phố; Toàn thể đảng viên của Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của phường.

Hội nghị được nghe đồng chí Đoàn Thị Kim Loan - Bí thư Đảng ủy phường - Báo cáo viên Thành ủy quán triệt các Nghị quyết, các Kết luận, Quy định của Trung ương, Tỉnh: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;  Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáiTự diễn biển, “Tự chuyển hoá trong nội bộ; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; Quy định số 1015-QĐ/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác quản lý cán bộ, đng viên trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài, có quan hệ tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Tiếp đến đồng chí Nguyễn Văn Chinh - PBT Đảng ủy, CT. UBND phường - Báo cáo viên Đảng ủy quán triệt: Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 13/9/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 21/8/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 06/10/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2002 của Bộ Chính trị và phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 31 CTr/TU, ngày 22/9 1023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phủ Yên thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiều cùng ngày Hội nghị được nghe đồng chí Võ Thành Sĩ  -  Phó Bí Thư Thường Trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - Báo cáo viên Đảng ủy quán triệt: Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 06/10/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung trong Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015; Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cục trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Võ Thành Sĩ -  Phó Bí Thư Thường Trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - Báo cáo viên Đảng ủy hướng dẫn viết bài thu hoạch sau hội nghị, yêu cầu cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy; các Chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo. 

VH-XH

 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: 52 Duy Tân, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257.3.823.087

Email: phuong4.tuyhoa@phuyen.gov.vn